Προϊόντα

Λιπάσματα

 • Ελλαγρολιπ ΑΕΒΕ
 • Teofert S.A.

Σπόροι

 • Pioneer (βαμβάκι, καλαμπόκι και άλλοι σπόροι)
 • Ανδριώτης Σ. Α.Ε. (βαμβάκι, καλαμπόκι και άλλοι σπόροι)
 • Bayer (βαμβάκι, καλαμπόκι και άλλοι σπόροι)
 • Syngenta (καλαμπόκι, ελαιοκραμβη, ηλιόσπορα και άλλοι σπόροι)
 • Ν. Ευθυμιαδης (βαμβάκι, καλαμπόκι και άλλοι σπόροι)

Φάρμακα

 • Bayer
 • Syngenta
 • BASF
 • Dupont
 • Hellafarm
 • Alfa
 • Ελάνκο ΑΒΕΕ
 • Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ
 • Παπαοικονόμου
 • Ελαγρετ ΑΒΕΕ